Sveriges miljömål och Agenda 2030 – nu kör vi!

Idag deltar Noriko i Miljömålskonferensen 2021, som anordnas av Länsstyrelsen i Halland. Vi diskuterar vad som hänt med det halländska arbetet för att uppfylla Sveriges miljömål och de globala målen i Agenda 2030 och tar avstamp inför fortsatta satsningar.

De globala målen och Sveriges miljömål är kärnan i Norikos verksamhet och vi arbetar ständigt för att bidra till att de ska uppnås. Nedan ser du en bild över de 17 globala målen, som antogs av FN 2015 inom ramen för Agenda 2030, för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

Noriko på äventyr i tången: Kärnan i vår verksamhet är de globala målen i Agenda 2030.

När det gäller Sveriges miljömål ser vi en negativ utveckling för klimat, hav, våtmark, skog, växt- och djurliv både i Halland och nationellt. Några särskilda utmaningar som lyfts fram för just Halland är biologisk mångfald, klimatpåverkan från transporter och bevarande av åkermark. Nedan ser du en bild från Naturvårdsverkets hemsida, där de summerar vilka miljömål som uppnås nationellt 2020. Som ni ser är det bara målet som rör ”Skyddande ozonskikt” som uppnås. Övriga mål uppnås inte. Nu är det dags att ändra på det!

Noriko på äventyr i tången: Kärnan i vår verksamhet är Sveriges miljömål och Agenda 2030.

Idag inspireras vi på konferensen av fina exempel på vad som har gjorts för miljömålen – och taggas för att arbeta för att de uppfylls framöver. Om vi samlar alla aktörer i samhället kan vi lyckas uppnå målen. Som Jenny Hygert på Region Halland sa på dagens konferens: ”Alla kan vi göra något. Tillsammans kan vi göra massor!”. Miljömålen och Agenda 2030 – nu kör vi!

2 reaktioner till “Sveriges miljömål och Agenda 2030 – nu kör vi!

  1. Hej! Intressant läsning. Man skulle gärna vilja läsa några exempel på vad som gjorts i Halland för att nå miljömålen!
    Eva

Lämna ett svar

%d